Stránky vytvoril Pastel
Základné informácie

Vysoká škola DTI je jedinou súkromnou vysokou školou, ktorá má študijné programy s technickým zameraním, prelínajúcich sa s humanitnými disciplínami.

Škola vznikla v roku 2006 a svojim rozvojom patrí  medzi najdynamickejšie školy na Slovensku. Študenti môžu využiť formu denného aj externého štúdia v niekoľkých akreditovaných študijných programoch.

Hlavným poslaním Vysokej školy DTI je:

poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania a poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom širokej ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít.

Vysoká škola DTI sa orientuje na produkciu a šírenie poznatkov a inovácií predovšetkým v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín, s dôrazom na prípravu odborníkov žiadaných na trhu práce, s cieľom prispieť k budovaniu znalostnej a udržateľne konkurencieschopnej ekonomiky Slovenska. Za týmto účelom spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami a podieľa sa na medzinárodných projektoch.