Prihlášku si môžete stiahnúť tu: prihláška na bakalárske štúdium
Termín podania prihlášky: 31. 3. 2021. V prípade záujmu volajte: 0905 250 818

Poplatky za školné:

Učiteľstvo praktickej prípravy
- denná forma: 305 €, externá forma: 305 €, prijímacie konanie: bez poplatku

Manažment
- školné na semester: 367 € - denná forma, 400 € - externá forma,
- prijímacie konanie: bez poplatku


Výber uchádzačov sa robí bez prijímacích skúšok, len na základe výsledkov zo stredoškolského štúdia.
Prijatí uchádzači budú oboznámení písomne do 30 dní od zverejneného termínu.

Prihlášku zasiela uchádzač na adresu:

Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20
Dubnica nad Váhom
018 41
Prijímacie konanie

Do IKC Sečovce je možné podať prihlášku na:

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - dĺžka štúdia 3 roky
Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch - dlžka štúdia 4 roky
Manažment
- dĺžka štúdia 3 roky

Prijímacie konanie prebieha na základe podania prihlášky o štúdium na vysokej škole. Podmienkou prijatia je úplné stredoškolské vzdelanie.

S prihláškou je potrebné zaslať:
- životopis
- overenú kópiu maturitného vysvedčenia
  (tohtoroční maturanti zašlú overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní)

Stránky vytvoril Pastel