Prihlášku si môžete stiahnúť tu: prihláška na magisterské štúdium

Prihlášku zasiela uchádzač na adresu:
Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20
Dubnica nad Váhom
018 41
Stránky vytvoril Pastel
Prijímacie konanie

Podmienky prijatia uchádzačov na štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „učiteľstvo praktickej prípravy“ alebo v príbuznom študijnom programe. Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania.

Prijímacie konanie:
Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.
Prijímacie konanie je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci prihlášky na štúdium.
Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:
- riadne vyplnené tlačivo

prílohy:
- overená kópia vysokoškolského diplomu
(absolventi DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
- životopis
- overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov DTI).
Do IKC Sečovce je možné podať prihlášku na:

Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, externá forma - dĺžka štúdia 2,5 roka, poplatok 515 €
Termín podania prihlášky: 31. 3. 2021
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

Manažment, denná a externá forma - dĺžka štúdia 2,5 roka, poplatok 595 €
Termín podania prihlášky: 31. 3. 2021
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku