Stránky vytvoril Pastel
Rigorózne konanie

Vysoká škola DTI zmysle § 53 ods. 9 a 10 a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 27 Študijného poriadku DTI prijíma v roku 2015 prihlášky na rigorózne pokračovanie v študijnom odbore: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v študijných programoch:

- Učiteľstvo technických predmetov
- Učiteľstvo ekonomických predmetov

Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr“.)

RIGORÓZNE KONANIE

Rigorózne konanie sa začína podaním prihlášky s prílohami.

Prihláška na rigoróznu skúšku musí obsahovať:

Riadne vyplnené tlačivo PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNE KONANIE (stiahni tu)

Prílohy:
- úradne overená kópia vysokoškolského diplomu,
- úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. overená kópia vysvedčenia/osvedčenia o štátnej skúške,
- životopis,
- absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku, ak sa  nostrifikácia vyžaduje,
- zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má.

Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, rektor vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.

O prijatí uchádzača na rigorózne konanie rozhodne rektor.

Rozhodnutie o prijatí uchádzača na rigorózne konanie spolu s výzvou o zaplatení poplatku za rigorózne konanie dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.

V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.

Rigorózna práca je samostatná odborná práca, ktorá prináša nové poznatky, obsahuje vlastný výskum realizovaný uchádzačom. Rozsah rigoróznej práce je 90 - 120 normostrán bez príloh. Rigorózna práca je písaná v štátnom jazyku alebo v českom jazyku. Ak je rigorózna práca napísaná v inom ako štátnom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku.

Uchádzač odovzdá prihlášku aj s prílohami - Ing. Sklenčárovi, PhD, tel. 0905 250 818

POPLATKY:

Poplatok za rigorózne konanie: 622,- EUR
Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní titulu „PaedDr“ 51,45 EUR
TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC
- (stiahni tu)

Uchádzač môže predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce, ktorú po posúdení odbornou komisiou môže rektor schváliť. Téma rigoróznej práce nesmie byť zhodná s témou diplomovej práce uchádzača.

RIGORÓZNE SKÚŠKY

Uchádzač musí rigoróznu prácu odovzdať do 12 mesiacov od prijatia uchádzača na rigorózne konanie. Po posúdení a prijatí rigoróznej práce na obhajobu a po splnení všetkých podmienok, ktoré sú na vykonanie rigoróznej skúšky stanovené zákonom a internými predpismi školy, môže uchádzať pristúpiť k rigoróznej skúške. Termín rigoróznej skúšky určí rektor.

RIGORÓZNA SKÚŠKA pozostáva z:

- obhajoby rigoróznej práce,
- zo skúšky z určených študijných predmetov:
  1. predmety zo širšieho vedného základu:
      - pedagogika - všeobecná pedagogika, teória vyučovania, teória výchovy, metodológia pedagogického výskumu,
      - psychológia - psychológia školy, učenia a výchovy, aplikácia sociálnej psychológie v škole, aplikácia psychológie osobnosti v škole,
  2. predmet súvisiaci so zameraním rigoróznej práce (odborová didaktika).

TÉZY NA RIGORÓZNE SKÚŠKY

Tézy na rigorozne skúšky z ODBOROVEJ DIDAKTIKY (na stiahnutie)
Tézy na rigorózne skúšky z PEDAGOGIKY (na stiahnutie)
Tézy na rigorózne skúšky z PSYCHOLÓGIE (na stiahnutie)

Podrobnejší postup rigorózneho konania je určený Študijným poriadkom DTI

INFORMÁCIE

Ing. Peter Sklenčár, PhD, tel. 0905 250 818